Správa o výsledku admin. finančnej kontroly
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre rok 2019 z 9.7.2019
Informácia o prijatí a spôsobe použitia fin. prostriedkov z dotácie Mesta za rok 2019