Zmluva o poskytnutí dotácie z mesta Krompachy

Informácia o prijatí a spôsobe použitia fin.prostriedkov z dotácie Mesta za rok 2021_1

Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie z KSK

Správa o výsledku administratívnej finančnej kontroly za rok 2021