Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre rok 2019 z 9.7.2019

Informácia o prijatí a spôsobe použitia fin.prostriedkov z dotácie Mesta za rok 2019_4

Správa o výsledku admin. finančnej kontroly