Rogamont - 1

Rogamont - 2

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Darovacia zmluva - Gindre komponenty

Rogamont - 3